Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte ale Educatiei (Nov 2018)

CENSUS DATA CONCERNING GENDER IN GEORGIA

  • Lia CHAREKISHVILI

Journal volume & issue
Vol. 0, no. 5 (115)

Abstract

Read online

Gender statistics represents the statistics about the status of women and men in all spheres of public and economic activity. Gender statistics is aimed to ensure objective data through comparison and evaluation with regard to the status of women and men and to the gender equality. Improvement in collection and coverage of statistical data on the ground of gender is very important for people working on the gender issues, as well as for the representatives of legislative bodies, government bodies, NGO’s, researchers and civil society. Gender Statistics, as a new direction, needs to improve communication between data producers and users. Our purpose is to determine how to present data for better understanding.The ability to critically evaluate statistical information, determines appropriate analytical techniques and identifies when concepts have been applied without proper statistical foundation are essential to using statistics in effective decision-making. Users have to develop their skills in relation to key gender indicators. Census data analysis shows that Statisticians need to develop methods of data presentations. It is necessary to provide users with key variables analysis and make it not only based on census data. Survey and administrative data give the possibility to closely cooperate data producers and users. Census data analysis is a good example for it.One of the important reasons is to share analysis with policy/decision-making individuals. They have to consider this information for instance to improve job market, such as decreasing unemployment, to see if gender gaps change or remain stable. DATE PRIVIND RECENSĂMÂNTUL CU PRIVIRE LA GEN ÎN GEORGIA Statisticele gender reprezintă statistice ce vizează statutul femeilor și al bărbaților în toate sferele activității publice și economice. Statisticele gender urmăresc să asigure date obiective prin comparație și evaluare în ceea ce privește statutul femeilor și al bărbaților și egalitatea de gen. Îmbunătățirea colectării datelor statistice pe criterii de gen este foarte impor­tantă pentru persoanele care lucrează asupra problematicii de gen, precum și pentru reprezentanții organismelor legis­la­tive, ai structurilor guvernamentale, ONG-urilor și ai societății civile, pentru cercetători.Statistica gender, ca o nouă direcție, trebuie să îmbunătățească comunicarea între producătorii de date și utilizatori. Scopul nostru este de a determina modul de prezentare a datelor pentru o înțelegere mai bună.Abilitatea de a evalua critic informațiile statistice, de a determina tehnicile analitice adecvate și de a identifica când conceptele au fost aplicate fără o fundamentare statistică adecvată sunt esențiale pentru utilizarea statisticelor în procesul decizional eficient. Utilizatorii trebuie să-și dezvolte abilitățile în ceea ce privește indicatorii gender principali. Rezul­tatele analizei datelor statistice arată că statisticienii trebuie să dezvolte metode de prezentare a datelor. Este necesar să se ofere utilizatorilor variabile-cheie și analizele să se facă nu doar pe baza datelor recensământului. Ancheta și datele administrative oferă producătorilor și utilizatorilor de date posibilitatea de a coopera strâns. Analiza datelor de pe urma analizei este un bun exemplu pentru aceasta.Unul dintre motivele importante este de a împărtăși analiza cu persoanele decizionale. Ele trebuie să ia în consi­derare aceste informații, de exemplu, pentru a îmbunătăți piața muncii, cum ar fi diminuarea șomajului, pentru a vedea dacă diferențele de gen se schimbă sau rămân stabile.

Keywords