El futur de la fiscalitat autonòmica sobre els dipòsits bancaris - The Future of Taxation of Bank Deposits by the Autonomous Communities - El futuro de la fiscalidad autonómica sobre los depósitos bancarios

Revista Catalana de Dret Públic. 2013;0(46):104-134

 

Journal Homepage

Journal Title: Revista Catalana de Dret Públic

ISSN: 1885-5709 (Print); 1885-8252 (Online)

Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya

LCC Subject Category: Law: Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence

Country of publisher: Spain

Language of fulltext: Spanish, English, Catalan, French, German, Galician, Italian

Full-text formats available: PDF, ePUB

 

AUTHORS


Cesar García Novoa

EDITORIAL INFORMATION

Peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 26 weeks

 

Abstract | Full Text

<p>La Sentència del Tribunal Constitucional 210/2012 ha declarat l'adequació a la Constitució de l'impost sobre dipòsits bancaris d'Extremadura. Tanmateix, aquests impostos plantegen grans dubtes des de la perspectiva constitucional i del Dret de la Unió Europea. La Sentència, a més, permet obrir el debat sobre el poder normatiu de les comunitats autònomes per crear impostos propis.</p><br><p>The judgment of the Spanish Constitutional Court 210/2012 has declared the tax on bank deposits of Extremadura to be in conformity with the Constitution. However, these taxes raise serious questions from a constitutional perspective and the Law of the European Union. The ruling also opens the debate on the legislative power of Spain’s autonomous regions to create their own taxes</p><br><p>La Sentencia del Tribunal Constitucional 210/2012 ha declarado la adecuación a la Constitución del impuesto sobre depósitos bancarios de Extremadura. Sin embargo, estos impuestos plantean grandes dudas desde la perspectiva constitucional y del Derecho de la Unión Europea. La sentencia, además, permite abrir el debate sobre el poder normativo de las comunidades autónomas para crear impuestos propios.</p>