مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان (Sep 2012)

بررسی رابطه سبک های دلبستگی عاشقانه و عشق با رضایت زناشویی

  • عباس امان الهی,
  • خالد اصلانی,
  • هاجر تشکر,
  • سعاد غوابش,
  • سمیه نکوئی

DOI
https://doi.org/10.22051/jwsps.2012.1419
Journal volume & issue
Vol. 10, no. 3
pp. 67 – 86

Abstract

Read online

در این پژوهش رابطه سبک های دلبستگی عاشقانه (ایمن، پریشان و گسسته) و سبک های عشق (اروس، لودوس، استورگ، پراگما، مانیا و اگیپ) با رضایت زناشویی در کارکنان زن متاهل اداره های دولتی شهر اهواز در سال 1388 بررسی شد. شرکت کنندگان در این پژوهش 200 نفر بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های شیوه های رفتاری (BSQ)، سبک های عشق لی(LAS) ورضایت زناشویی انریچ (ENRICH)، جمع آوری شد. علاوه بر روش های توصیفی برای بررسی فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که: سبک دلبستگی ایمن، سبک های عشق اروس، استورگ، پراگما و اگیپ با رضایت زناشویی رابطه مثبت دارند. سبک های دلبستگی پریشان و گسسته و سبک های عشق لودوس و مانیا با رضایت زناشویی رابطه منفی دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین سبک دلبستگی گسسته و سبک های عشق اروس، مانیا و پراگما پیش بینی کننده معناداری برای رضایت زناشویی هستند.

Keywords