Sosyolojik Bağlam Dergisi (Dec 2023)

Avrupa Kamusal Alanında Sivil Bir Hareket Olarak Alevi Toplumu: Almanya Örneği

  • https://orcid.org/0000-0002-3046-563X

DOI
https://doi.org/10.52108/2757-5942.4.3.6
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 3
pp. 312 – 325

Abstract

Read online

Türkiye’den 1960’lı yılların sonundan itibaren başlayan ve diğer Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine devam eden iş gücü göçü 60 yıllık bir birikimi içermektedir. Göç sürecinin hali hazırda yer alan ve değişen dinamikleri kendisini yeniden üretebilen anlamlarıyla karşımızda durmaktadır. Türkiye’den başlayan süreç her ne kadar ekonomik temelli olsa da sonraki süreçte dinî, siyasi, sosyal ve kültürel dinamikleri de etkilemiştir. Mevcut dinamiklerin en önemlileri arasına Türkiye’nin toplumsal yapısında yer alan bazı grupları ve odak tartışmaları da içerisinde dâhil etmiştir. Alevîlik veya Alevî toplumu da bu tartışmalardan etkilenmiş ve tartışmaları etkileyecek hamlelerde bulunmuştur. Birçok değiştirici ve dönüştürücü etkiyi özellikle dinî ve siyasi zeminde tarihi arka planıyla birlikte içeren süreçler de hali hazırdaki durumu şekillendiren sonuçları bünyesinde barındırmaktadır. Avrupa kamusal alanında Müslüman imgesinin son 20 yılda değişen boyutları hem Türk diasporasının hem de diğer Müslüman toplulukların yaşamında önemli etkileri bulunan bir başlangıcı oluşturmaktadır. Avrupa kamusal alanında Almanya üzerine odaklanan çalışma Almanya’da Alevî toplumunun kamusal alandaki görünümü, diğer göçmen gruplarından farklılaşan yönleri, geçmişten bugüne gerçekleşen olayları ve olguları gündeme getirmeyi ve nitel bir analiz şeması üzerinden betimleyerek ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma 2021 yılı içerisinde Almanya’da bulunan farklı Alevî sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile nitel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniği kullanılarak yapılmıştır. Mülakat tekniği ile yapılan görüşmeler araştırmanın sınırlılıkları ve salgın koşulları çerçevesinde telefon veya görüntülü bağlantılar üzerinden yapılmıştır. Görüşmeler ortalama 40 dakika civarında sürmüş ve Alevî toplumuna ait sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda Alevi toplumunun Almanya kamusal alanında oluşturmuş olduğu sivil toplum yapısının Türk diasporasının diğer kuruluşlarından daha görünür ve ön planda olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte Alevi sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’ye dair taleplerinin kamusal alanda oluşan STK’lar üzerinden kendisini gösterdiği ve Almanya özelinde Avrupa’da da kendi inanç ve ritüellerini yaşamaya devam ettikleri görülmüştür.

Keywords