Informaatiotutkimus (May 2014)

Sosiaalinen media tietointensiivisessä innovoinnissa - tasapainoilua paradoksien kanssa

  • Harri Jalonen

Journal volume & issue
Vol. 33, no. 1

Abstract

Read online

Sosiaalinen media muuttaa sekä organisaation ulkoisen informaation sisäistä hyödyntämistä että organisaation sisäisen informaation ulkoista hyödyntämistä. Tämän artikkelin lähtökohtana on oletus siitä, että sosiaalinen media synnyttää organisaatioissa monia paradokseja. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä sosiaalisen median synnyttämistä paradokseista erityisesti organisaation innovaatiotoiminnassa. Artikkelissa hyödynnetään kompleksisuusajattelun ns. metaforista koulukuntaa. Kompleksisuusajattelu tarjoaa uudenlaisen käsitteellisen välineistön innovaatiotoiminnalle tyypillisen hallitsemattomuuden ja hallittavuuden vuorottelun ymmärtämiselle. Tutkimuksen pääaineisto koostuu sosiaalista mediaa ja innovointia käsittelevistä tiedejournaalien vertaisarvioiduista artikkeleista. Tietokantahaussa löytyi yhteensä 184 kappaletta artikkeleita joista 47 valittiin tarkempaan analyysiin. Tutkimustehtävän kannalta hyödyttömiksi arvioidut artikkelit pudotettiin pois aineistosta. Kaiken kaikkiaan aineistoksi muodostui 38 vertaisarvioitua artikkelia. Analysoinnissa aineistosta poimittiin asioita, jotka vaikuttivat kompleksisuusajattelun näkökulmasta mielenkiintoisilta. Johtopäätöksena artikkelissa esitetään, että sosiaalinen media tarjoaa organisaatioille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua sen ympärillä käytäviin keskusteluihin tavalla, joka voi edistää myös innovointia. Sosiaalinen media on ilmiö, joka synnyttää uudenlaisia ongelmia, mutta tarjoaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia. Innovaatiotoiminnassa sosiaalisen median arvo on siinä, että se pakottaa organisaation ylläpitämään samanaikaisesti hyödyllisiä vastakohtia.