مدل‌سازی پیشرفته ریاضی (Dec 2020)

مقایسه‌های تصادفی سیستم‌های سری و موازی با مولفه‌های مستقل و ناهمگن لگ‌لجستیک

  • فریبا قنبری,
  • قباد برمال زن,
  • سیدرضا هاشمی

DOI
https://doi.org/10.22055/jamm.2020.31100.1760
Journal volume & issue
Vol. 10, no. 2
pp. 418 – 438

Abstract

Read online

این مقاله، به مقایسه‌های تصادفی سیستم‌های سری و موازی متشکل از مولفه‌های ناهمگن و مستقل با توزیع لگ‌لجستیگ می‌پردازد. با استفاده از مفاهیم بیشاندن، بیشاندن ضعیف از بالا و -بزرگتر، ترتیب تصادفی معمولی، به بررسی ترتیب نرخ خطر و ترتیب نرخ خطر معکوس بین این‌گونه سیستم‌ها پرداخته شده است. همچنین به مقایسه تصادفی بردار آماره‌های مرتب متشکل از دو نمونه ناهمگن و مستقل از توزیع لگ‌لجستیک پرداخته شده است.

Keywords