اندیشه‌های نوین تربیتی (Mar 2008)

گشودگی اخلاقی* در منظر تربیت اسلامی

  • محمدرضا شرفی

DOI
https://doi.org/10.22051/jontoe.2008.243
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 1
pp. 131 – 154

Abstract

Read online

از ویژگی‌های ضروری برای مؤفقیت در تربیت، داشتن گشودگی اخلاقی، یا به تعبیری سعه صدر و داشتن ظرفیت بالای تحمل از جانب مربی است. این مقاله درصدد مفهوم شفاهی گشودگی اخلاقی و تبیین جایگاه آن در عرصه تربیت اسلامی است. برای این منظور، علاوه بر طرح تساهل منفی و مثبت پیشینه تاریخی را از منظر اندیشمندان غربی به ویژه ویلیام‌ هر بررسی و به شواهد قرآنی و روائی موضوع نیز اشاره می‌‌شود و برای مبانی انسان شناختی وجامعه شناختی سعه صدره دلالت‌هایی آورده و از حیث تاریخی نیز با چند برهان، استدلال می‌شود و در نهایت به نتیجه‌گیری و جمع‌بندی بحث اشاره می‌شود و در چهار محور مشخص، نتایج به دست آمده ارائه می‌شود.

Keywords