Nature Communications (2021-02-01)

Quasi-one-dimensional metallic conduction channels in exotic ferroelectric topological defects

 • Wenda Yang,
 • Guo Tian,
 • Yang Zhang,
 • Fei Xue,
 • Dongfeng Zheng,
 • Luyong Zhang,
 • Yadong Wang,
 • Chao Chen,
 • Zhen Fan,
 • Zhipeng Hou,
 • Deyang Chen,
 • Jinwei Gao,
 • Min Zeng,
 • Minghui Qin,
 • Long-Qing Chen,
 • Xingsen Gao,
 • Jun-Ming Liu

DOI
https://doi.org/10.1038/s41467-021-21521-9
Journal volume & issue
Vol. 12, no. 1
pp. 1 – 11

Abstract

Read online

Ferroelectric topological defects show emerging exotic physical properties, which are important for future nanoelectronic devices. Here, the authors demonstrate conductive metallic conduction channels in two types of topological defects, namely vortex and center cores.