Journal of Experimental & Clinical Cancer Research (2019-12-01)

Correction to: Viral integration drives multifocal HCC during the occult HBV infection

 • Xiao-Ping Chen,
 • Xin Long,
 • Wen-long Jia,
 • Han-Jie Wu,
 • Jing Zhao,
 • Hui-Fang Liang,
 • Arian Laurence,
 • Jun Zhu,
 • Dong Dong,
 • Yan Chen,
 • Long Lin,
 • Yu-Dong Xia,
 • Wei-Yang Li,
 • Gui-Bo Li,
 • Zhi-Kun Zhao,
 • Kui Wu,
 • Yong Hou,
 • Jing-Jing Yu,
 • Wei Xiao,
 • Guo-Ping Wang,
 • Peng-Cheng Zhu,
 • Wei Chen,
 • Ming-Zhou Bai,
 • Yi-Xing Jian,
 • Karsten Kristiansen,
 • Qian Chen

DOI
https://doi.org/10.1186/s13046-019-1484-5
Journal volume & issue
Vol. 38, no. 1
pp. 1 – 2

Abstract

Read online

In the original publication of this article [1], Fig. 6 is wrong and the updated figure is shown below.