رفتار حرکتی (Dec 2016)

تأثیر وجوه حسی تصویرسازی ذهنی بر یادگیری مهارت شوت سه‌گام بسکتبال

  • پریسا پورمرادکهن,
  • فرزانه حاتمی,
  • معصومه بقاییان

DOI
https://doi.org/10.22089/mbj.2016.887
Journal volume & issue
Vol. 8, no. 26
pp. 173 – 188

Abstract

Read online

هدفاز اجرای پژوهش حاضر، تعیین تأثیر وجوه حسی تصویرسازی ذهنی بر یادگیری شوت سه­گام بسکتبال بود. بدین‌‌منظور،40 دانشجوی دختر (میانگین سنی: 5/2±23 سال) به‌صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت نمودند وپرسش‌نامۀ تصویرسازی حرکتی تجدیدنظر‌شدۀ هال و مارتین‌ را به‌منظور مشخص‌نمودن توانایی تصویرسازی تکمیل کردند. پس از آموزشاولیه‌، شرکت‌کنندگان 10 کوشش مربوط به پیش‌آزمون را انجام دادند و سپس،بر‌اساس نمرات پیش‌آزمون و به روش آرایش جور‌کردن نمرات در چهار گروه تصویرسازی بینایی، جنبشی، شنیداری و کنترل قرار گرفتند. مرحلۀ اکتساب شامل شش جلسه تمرین بود و 48 ساعت پس از آزمون اکتساب، آزمون یادداری و آزمون انتقال انجام شد. یافته‌های حاصل از آزمون تحلیل واریانس مرکب با اندازه‌های تکراری درمورد عامل آزمون نشان می‌دهد که اثرات اصلی گروه و آزمون و نیز ‌‌تعامل بین این دو متغیر معنادار می‌باشد. یافته‌های آزمون‌های تحلیل واریانس یک‌راهه و تحلیل واریانس در اندازه‌های تکراری به‌عنوان آزمون‌های تعقیبی اثر تعامل نیز بیانگر این هستند که عملکرد سه گروه تصویرسازی در آزمون‌های اکتساب، یادداری و انتقال به‌طور معناداری بهتر از گروه کنترل می‌باشد؛ در‌حالی‌که تفاوت معناداری بین سه گروه تجربی مشاهده نمی‌شود. علاوه‌براین، گروه‌های تجربی در آزمون‌های اکتساب و یادداری، پیشرفت معناداری را نسبت به پیش‌آزمون داشته‌اند. یافته‌های پژوهش بیان می‌کنند که مربیان و معلمان ورزشی با استفاده از هر‌یک از وجوه حسی بینایی، شنیداری و جنبشی در تصویرسازی می‌توانند یادگیری مهارت شوت سه‌گام بسکتبال را تسهیل نمایند.

Keywords