A New Way to Lemmatize Adjectives in a User-friendly Zulu–English Dictionary

Lexikos. 2011;18 DOI 10.5788/18--477

 

Journal Homepage

Journal Title: Lexikos

ISSN: 1684-4904 (Print); 2224-0039 (Online)

Publisher: Woordeboek van die Afrikaanse Taal-WAT

Society/Institution: Stellenbosch University

LCC Subject Category: Language and Literature: Philology. Linguistics | Language and Literature: Languages and literature of Eastern Asia, Africa, Oceania | Language and Literature: Germanic languages. Scandinavian languages

Country of publisher: South Africa

Language of fulltext: German, English, Dutch, Afrikaans, French

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Gilles-Maurice de Schryver

EDITORIAL INFORMATION

Blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 7 weeks

 

Abstract | Full Text

<p>Abstract: Traditionally, Zulu adjectives have been lemmatized under their stems only. In this research article, an in-depth analysis is undertaken to make a case for the lemmatization of all frequent adjectival forms with their adjective concords rather. It is shown that the supposed explosion in size of the dictionary may be contained within a corpus-driven Sinclairian framework. The advantages of such a word-like treatment far outnumber the generalizations that have hitherto characterized the lexicographic treatment of adjectives in Zulu. The study is supported by ample dictionary extracts from a Zulu–English dictionary project aimed at junior users. Comparisons with existing dictionaries and textbook data are also made.</p><p>Keywords: LEXICOGRAPHY, LINGUISTICS, GRAMMAR, DICTIONARY, BILINGUAL,CORPUS, LEMMATIZATION, FREQUENCY, ZULU (ISIZULU), ENGLISH, ADJECTIVE,ADJECTIVE STEM, QUALIFICATIVE ADJECTIVE, COPULATIVE ADJECTIVE, USER-FRIENDLY,REAL EXAMPLE, COLLOCATION, COMBINATION, DERIVATION, IDIOMATIC USE,SEMANTIC PROSODY</p><p>Samenvatting: Een nieuwe manier om adjectieven te lemmatiseren in eengebruiksvriendelijk Zoeloe–Engels woordenboek. Traditioneel worden adjectievenin Zoeloe enkel onder hun stam gelemmatiseerd. In dit onderzoeksartikel wordt een grondigeanalyse uitgevoerd met het oog op de invoering van een nieuwe methode waarbij alle frequenteadjectieven met hun adjectiefschakel in het woordenboek worden geplaatst. Er wordt aangetoond datde vooronderstelde explosie in grootte van het woordenboek beperkt kan worden binnen een corpusgedrevenSinclairiaans kader. De voordelen van zo een woordachtige behandeling overstijgenruimschoots de veralgemeningen die totnogtoe de lexicografische behandeling van adjectieven inZoeloe hebben gekarakteriseerd. De studie wordt ondersteund door een groot aantal passages uiteen Zoeloe–Engels woordenboekproject gericht op jonge gebruikers. Vergelijkingen met bestaandewoordenboeken, alsook handboeken worden ook gemaakt.</p><p>Sleutelwoorden: LEXICOGRAFIE, LINGUÏSTIEK, GRAMMATICA, WOORDENBOEK,TWEETALIG, CORPUS, LEMMATISATIE, FREQUENTIE, ZOELOE, ENGELS, ADJECTIEF,ADJECTIEF STAM, KWALIFICEREND ADJECTIEF, COPULATIEF ADJECTIEF, GEBRUIKSVRIENDELIJK,ECHT VOORBEELD, COLLOCATIE, COMBINATIE, AFLEIDING, IDIOMATISCHGEBRUIK, SEMANTISCHE PROSODIE</p>