Nitel Sosyal Bilimler (Dec 2022)

Metropol Kentte Prekarya Olgusunun Göçmen Karşıtlığına Etkisi: Fatih İlçesi Örneği/The Effect of Precariat Phenomenon on the Anti-Immigration Attitudes in Metropolitan City: The Example of Fatih District

  • Tuğba Koçak

DOI
https://doi.org/10.47105/nsb.1124736
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 2
pp. 131 – 157

Abstract

Read online

2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş ile başlayan göç dalgasının 11.yılında Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacı sayısı 4 milyona yaklaşmıştır. Emek piyasasına kayıtdışı dahil olmaları sebebiyle “ucuz işgücü” konumunda olan Suriyeliler işverenler için bir tercih sebebi olmaktadır. Esnek istihdamın yaygınlaşması, metropol kentlerde rekabetin artması ve yaşam şartlarının zorlaşması, güvencesiz istihdam edilen bireyleri toplumda ikincil konumda olan göçmenleri suçlamaya itmektedir. Suriyeliler hem güvencesiz ve kötü şartlarda çalışarak prekarya olgusunun bir parçası olurken hem de iş piyasasında tercih edilmeleri nedeniyle yerliler tarafından suçlanmakta ve tehdit olarak gösterilmektedir. Bu araştırma prekaryal çalışma biçiminin içinde yer alan bireylerin, Suriyelilere yönelik tutumunu incelemek ve prekaryal emeğin göçmen karşıtlığında ne derece etkili olduğunu tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma nicel ve nitel yöntem birlikte kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın nicel boyutunda Fatih ilçesinde geçici, güvencesiz ve güvenceli çalışan 154 bireye anket uygulanmış olup, araştırmanın nitel boyutunda yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak 9 işçi ve 4 işveren ile derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Elde edilen nicel veriler SPSS programıyla analiz edilmiş olup betimsel ve regresyon analizlerine yer verilmiştir. Nitel veriler içerik analizi yöntemiyle, elde edilen temalar kapsamında karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda prekaryal çalışma biçiminin göçmen karşıtlığı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ancak Fatih ilçesindeki yaşanan olumsuz değişim ve kayıtdışı çalışmanın engellenmesine yönelik güvenli ve güvencesiz istihdam edilen bireylerin benzer tutumlara sahip olduğu tespit edilmiştir.

Keywords