Science and Education (May 2022)

Delinkvent axloq mazmun-mohiyati va shakllanishi

  • Oxunjon Odil o‘g‘li Hamroqulov

Journal volume & issue
Vol. 3, no. 4
pp. 844 – 849

Abstract

Read online

Ushbu maqolada delinkvent axloq mazmun-mohiyati va shakllanishiga oid olib borilgan izlanishlar asosida to‘plangan ma’lumotlarga tayangan holda, turli psixologik nazariyalarda o`g`ma xulq-atvor xususiyatlari haqida fikr yuritiladi.

Keywords