Değerler Eğitimi Dergisi (Dec 2006)

Öğretim Elemanlarının Örgütsel Değerlere İlişkin Görüşleri (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)

  • Şenay SEZGİN NARTGÜN

Journal volume & issue
Vol. 4, no. 12
pp. 129 – 148

Abstract

Read online

Günümüz modern dünyasında bütün alanlarda çeşitli gelişmeler ve değişmeler meydana gelmektedir. Bu çerçevede, toplumdaki örgütlerin toplum içerisinde başarılı olmaları ve varlıklarını devam ettirmeleri için örgütler kendilerine yeni yollar, fırsatlar aramaktadırlar. Örgüt çalışanları da çalıştıkları örgütleri daha iyiye götürmek için yeni fırsatlar aramakta ve bunların örgüte yeni eğilim kazandıracağını düşünmektedirler. Bu bağlamda örgüt çalışanlarını harekete geçiren unsurlar çalıştıkları örgütün vizyonu, misyonu ve değerleridir. Bu çalışmanın amacı öğretim elemanlarının, kurumlarının örgütsel değerlerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan ve geliştirilen görüşme formu ile toplanmıştır. Sonuçların analizinde nitel araştırma analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarından bazıları şunlardır: Katılımcılarla kurumun değerleri örtüşmektedir. Kurumda değer belirlenirken önce bölüm temsilcilerinin seçilmesi, bölüm değerlerinin belirlenmesi, bu değerlerin toplantılarda sunulması ve ortak değerlerin kabul edilmesi şeklinde bir yol izlenmiştir. Katılımcılar kurumlarının belirlenen değerlere çok az sahip olduğunu düşünmektedirler. Katılımcıların çoğunluğu çalıştıkları kurumda uzun vadeli çalışmak istediklerini ifade etmişlerdir.

Keywords