Anuario de Estudios Medievales (Jun 2003)

Mallorca i la seva dependència financera del Principat (segles XIV-XV): Estudi dels censalistes catalans

  • Jordi Morelló Baget

DOI
https://doi.org/10.3989/aem.2003.v33.i1.199
Journal volume & issue
Vol. 33, no. 1
pp. 119 – 169

Abstract

Read online

L'estudi d'un capbreu de censals manat confeccionar a finals del regnat d'Alfons el Magnànim, no sols permet calibrar amb major precisió quin va ser el volum real del deute contret pel municipi mallorquí a Catalunya, sinó també conèixer el grau de participació dels distints grups socials en aquest deute extern i tenir identificats alhora els principals creditors catalans. La dita font també permet apreciar els resultats obtinguts de cara a l'efectiva disminució del pes d'aquest deute abans de mitjan segle XV, en compliment de les disposicions preses a la Concòrdia de Barcelona de 143.

Keywords