Relaţii Internaţionale Plus (Dec 2014)

DEZVOLTAREA PIEŢEI FARMACEUTICE A REPUBLICII MOLDOVA PRIN PRISMA ANALIZEI STATISTICE // MOLDOVA PHARMACEUTICAL MARKET DEVELOPMENT IN TERMS OF STATISTICAL ANALYSIS

  • Rina ŢURCAN,
  • Iuliu ŢURCAN

Journal volume & issue
Vol. 3, no. 6
pp. 153 – 162

Abstract

Read online

Rezumat. În orice ţară sectorulfarmaceuticareun rolindispensabil înasigurarea domeniului social, având un impactmajor în dezvoltarea economică a ţării în ansamblu. În prezenta lucrare se examinează evoluţia pieţei farmaceutice a Republicii Moldova sub aspectul cantitativ şi calitativ al acesteia. O importanţă majoră se acordă sistematizării participanţilor ce activează pe piaţa farmaceutică a Republicii Moldova, examinânduse în dinamică volumele acestei pieţe. Totodată un rol important în funcţionarea pieţei farmaceutice îirevinepreţuluiproducţiei care, la rândul său, estesupus uneireglementări stricte de stat impacturile căruia sunt, de asemenea, abordate în prezentul articol. Abstract. In any country pharmaceutical sector has a vital role in ensuring social sphere, and having a major impact on the economic development of the country as a whole. This paper examines the evolution of the pharmaceutical market of Moldova in terms of its quality and quantity. Consideration is given to the systematization of participants working in the pharmaceutical market of Moldova, by examining dynamically the volumes of this market. Also an important role in the pharmaceutical market has production price which in its turn is subject to strict state regulations and whose impacts are being addressed in this article.