Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (Dec 2012)

TÜRKİYE’DE SEÇMEN TERCİHLERİNİN OLUŞMASINDA SEÇİM KAMPANYALARI VE SİYASAL PAZARLAMANIN ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  • Süleyman KARAÇOR,
  • Perihan GÖZÜM

Journal volume & issue
Vol. 12, no. 24
pp. 403 – 426

Abstract

Read online

Kamu Sektöründe modernizasyona duyulan ihtiyaç genelde vatandaşların hükümetlerine olan güvenlerinin seviyesinin düşük olmasından hareketle ortaya çıkar. Demokratik anlayışın egemen olduğu ülkelerde parti ya da adaylar seçmenlerden güven ve destek isterlerken; onlara bir takım ikna edici mesaj iletmek zorundadırlar. Seçmenler, yerel ve genel seçimlerde oy kullanırken farklı faktörlerden etkilenmektedir. Buna bağlı olarak da tercihini belirlemekte ve oy verme davranışında bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, özellikle seçim dönemlerinde yapılan politik pazarlama uygulamalarının seçmenler üzerinde etki oluşturup oluşturmadığını belirlemektir. Bu doğrultuda, seçmenlerin siyasi partilere oy verme gerekçeleri kampanya dönemlerinde yapılan politik pazarlama çalışmalarıyla bağlantılı olarak incelenmektedir. Ayrıca, kampanyalardan seçmenlerin beklentilerinin ne olduğu üzerinde durulmaktadır.

Keywords