Tidsskrift for velferdsforskning (Jan 2018)

Navs begrunnelser av enkeltvedtak

  • Aina A. Kane

DOI
https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2018-04-03
Journal volume & issue
Vol. 21
pp. 313 – 329

Abstract

Read online

Ut fra problemstillingen har jeg studert vedtaksbegrunnelser knyttet til arbeidsavklaringspenger og økonomisk sosialhjelp og intervjuet veiledere ved to Nav-kontor i Nord-Norge, for å få et innblikk i hvilke hensyn som fremstår som førende i utforming av vedtaksbegrunnelser. Jeg har analysert datamaterialet gjennom menneskerettigheter, lovgivning, aktuelle lovforarbeider og rundskriv, og juridisk litteratur. Nav-ansattes arbeid med begrunnelser påvirkes av juridiske kunnskaper, etatsinterne rutiner/instrukser samt tidsressurser. Jeg fremhever hvordan brukernes rettssikkerhet kan fremmes gjennom juridisk kompetanse hos veilederne, økt synliggjøring av hvilke individuelle forhold som har ligget til grunn for vedtak, samt hvilken informasjon som er brakt inn i saken av brukeren selv. Disse vil kunne være viktige bidrag for å fremme brukernes tillit til at deres sak er vurdert tilstrekkelig.

Keywords