مطالعات روانشناختی (Aug 2012)

بررسی رابطه بین سبک‌های هویّت با معنای زندگی در دانشجویان

  • جعفر بهادری خسروشاهی,
  • مجید محمودعلیلو

DOI
https://doi.org/10.22051/psy.2012.1720
Journal volume & issue
Vol. 8, no. 2
pp. 143 – 164

Abstract

Read online

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک‌های هویّت با معنای زندگی در دانشجویان دانشگاه تبریز بود. این پژوهش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 89-1388 بودند. به‌این منظور از میان دانشجویان دانشگاه تبریز به‌شیوه نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای 200 نفر(100 دختر و 100 پسر) به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه سبک هویّت برزونسکی و پرسش‌نامه معنی زندگی صالحی استفاده شد. داده‌ها نیز به کمک روش‌های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه (گام به گام) و آزمون t تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که معنای زندگی با سبک هویّت اطلاعاتی و هنجاری رابطه مثبت معنادار و با سبک هویّت سردرگم/ اجتنابی رابطه منفی معنادار دارد. همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، سبک‌های هویّت اطلاعاتی و سردرگم/ اجتنابی26% از واریانس معنای زندگی را تبیین می‌کنند. علاوه بر این تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که بین دانشجویان دختر و پسر در متغیر معنای زندگی و سبک‌های هویّت اطلاعاتی و هنجاری تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین، افرادی که دیدگاه و باور روشنی درباره هویّت خود دارند، در زندگی برای خود اهداف معینی را انتخاب کرده و معنایی برای زندگی خود قائل هستند.

Keywords