مدل‌سازی پیشرفته ریاضی (Apr 2021)

معیاری برای انتخاب طرح عاملی کسری دو سطحی

  • نبز اسمعیل زاده,
  • شیدا رمضانی

DOI
https://doi.org/10.22055/jamm.2021.29978.1731
Journal volume & issue
Vol. 11, no. 1
pp. 61 – 68

Abstract

Read online

استفاده از طرح‌های عاملی کسری در آزمایش‌هایی که شامل تعداد زیادی عامل‌اند، رایج است. انتخاب کسر مناسب مساله‌ مهمی در پژوهش‌های طرح‌های کسری است. معیارهای مختلفی براساس دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارند. در این مقاله معیاری براساس مینیمم‌سازی تابعی موزون از ماتریس میانگین مربعات خطای برآوردگرهای حداقل‌مربعات مدلی از پیش مشخص معرفی می‌شود. در طرح‌های کسری دوسطحی، این معیار برای تابع وزن یکنواخت محاسبه و نشان داده می‌شود که با معیار $D$- بهینه شناخته شده معادل است. در پایان با ذکر مثال‌هایی روش تشریح می‌شود.

Keywords