پژوهشهای علوم دامی ایران (May 2017)

اثر کوتاه‏کردن دوره خشکی بر عملکرد تولیدمثلی و شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با تعداد زایمان متفاوت

  • سید محمدرضا حسینی,
  • امیر کرم زاده دهاقانی,
  • علی نوری,
  • آرمین توحیدی

DOI
https://doi.org/10.22067/ijasr.v8i4.50182
Journal volume & issue
Vol. 8, no. 4
pp. 677 – 687

Abstract

Read online

برای ارزیابی بر هم‌ کنش طول دوره خشکی و تعداد زایمان بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه‌های خونی، تعداد 80 راس گاو هلشتاین در قالب طرح فاکتوریل 2×2 استفاده شد. تیمار آزمایشی اول شامل دو دوره زمانی متفاوت از دوره خشکی یعنی 56 یا 28 روزه و تیمار آزمایشی دوم شامل تعداد زایمان گاوها یعنی یک بار زایمان در برابر دو بار زایش یا بیشتر بود. صفات مورد ارزیابی شامل بررسی عملکرد تولیدمثلی، شیردهی و وضعیت ایمنی و سلامت دام‌ها بود. گاوهای دارای طول دوره خشکی 28 روزه از نظر مقدار و ترکیب شیر و سلول‌های پیکری تفاوت معنی‌‌داری با گروه 56 روزه نداشت. اما مقدار تولید شیر در شیردهی بعدی در گروه 28 روزه کمتر از گروه 56 روزه بود و این مقدار تمایل به معنی‌داری داشت (06/0P=). تغییرات امتیاز وضعیت بدنی پس از زایمان در دوره خشکی 28 روزه کمتر از گروه 56 روزه بود (05/0P

Keywords