Scientific Data (Mar 2022)

Short-read and long-read full-length transcriptome of mouse neural stem cells across neurodevelopmental stages

 • Chaoqiong Ding,
 • Xiang Yan,
 • Mengying Xu,
 • Ran Zhou,
 • Yuancun Zhao,
 • Dan Zhang,
 • Zongyao Huang,
 • Zhenzhong Pan,
 • Peng Xiao,
 • Huifang Li,
 • Lu Chen,
 • Yuan Wang

DOI
https://doi.org/10.1038/s41597-022-01165-0
Journal volume & issue
Vol. 9, no. 1
pp. 1 – 10

Abstract

Read online

Measurement(s) transcriptomic datasets of neural stem cells Technology Type(s) Next-Generation Sequencing(NGS) • third-generation full-length sequencing(TGS) Sample Characteristic - Organism Mus musculus Sample Characteristic - Environment laboratory facility Sample Characteristic - Location China