تحقیقات تولیدات دامی (Nov 2018)

اثر اسانس گیاهان آویشن و کاکوتی بر عملکرد، جمعیت میکروبی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی

  • سید حسن حسینیان بیلندی,
  • سید محمد حسینی,
  • محسن مجتهدی,
  • مسلم باشتنی

DOI
https://doi.org/10.22124/ar.2018.10180.1304
Journal volume & issue
Vol. 7, no. 3
pp. 53 – 65

Abstract

Read online

این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف اسانس گیاهان آویشن و کاکوتی بر عملکرد، جمعیت میکروبی و پاسخ ایمنی جوجه­های گوشتی انجام شد. در این تحقیق از 420 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با هفت تیمار، چهار تکرار و 15پرنده در هر تکرار استفاده ­شد. اسانس گیاه آویشن یا کاکوتی در سطوح 50، 100 و 150 میلی­گرم در هر کیلوگرم جیره اضافه و یک جیره فاقد اسانس به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج بدست آمده در پایان دوره، تیمار آزمایشی حاوی کاکوتی در سطح 50 میلی­گرم به طور معنی­داری افزایش وزن بالاتری نسبت به تیمار شاهد داشت (05/0>P). همچنین استفاده از تیمارهای آزمایشی حاوی آویشن و کاکوتی در سطح 50 میلی­گرم سبب افزایش مصرف خوراک جوجه­های گوشتی شد (05/0>P). تیمارهای آزمایشی در پایان دوره، از نظر ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی­داری با تیمار شاهد نداشتند. تیمار آزمایشی حاوی اسانس آویشن در سطح 150 میلی­گرم و کاکوتی در سطح 50 میلی­گرم بالاترین شاخص کارآیی تولید (05/0>P) را نشان دادند. تیمارهای آزمایشی حاوی آویشن در سطوح 100 و 150 میلی­گرم به صورت معنی­داری سبب افزایش جمعیت لاکتوباسیل و کاهش کلی­باسیل روده شدند (05/0>P). بر اساس نتایج این آزمایش، سطوح مختلف اسانس آویشن اسانس آویشن به صورت معنی­داری باعث تقویت پاسخ ایمنی همورال و سلولی جوجه­های گوشتی شد، اما سطوح مختلف اسانس کاکوتی تاثیرمعنی­داری بر پاسخ ایمنی جوجه­های گوشتی نشان نداد.

Keywords