Journal of Mashhad Dental School (Mar 2017)

بررسی آزمایشگاهی میزان ریزسختی مینا بعد از بلیچینگ در خانه و بلیچینگ در مطب به کمک لیزر

  • فرزانه احراری,
  • مجید اکبری,
  • هانیه حمزه ای

DOI
https://doi.org/10.22038/jmds.2016.7987
Journal volume & issue
Vol. 41, no. 1
pp. 1 – 10

Abstract

Read online

مقدمه: در ارتباط با تأثیر سفیدکردن دندان روی خصوصیات مکانیکی مینا نتایج متناقضی وجود دارد. هدف از این تحقیق ارزیابی و مقایسه اثر سفیدکردن در خانه و سفیدکردن در مطب با کمک لیزر روی ریز سختی مینا بود. مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، 18 دندان انسیزور گاوی سالم انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول تحت درمان سفیدکردن در خانه با استفاده از کاربامید پراکساید 15 درصد قرار گرفت (8 ساعت در روز طی 15 روز). در گروه دوم، سفیدکردن در مطب با استفاده از هیدروژن پراکساید 40 درصد انجام گرفت. از لیزر دیود GaAlAs با طول موج nm 810، توان 2 وات و تابش پیوسته در حالت غیرتماسی جهت تسریع سفیدکردن استفاده شد. این روند 3 بار در طی 15 روز انجام گرفت. نمونه ها در طول مطالعه در بزاق مصنوعی Fusayama Meyer نگهداری شدند. سختی نمونه ها به روش Vickers قبل و بعد از درمان های سفیدکردن در هر دو گروه اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی زوجی و تی مستقل ارزیابی و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها: میزان سختی مینا بعد از هر دو روش سفیدکردن در خانه و سفیدکردن در مطب به کمک لیزر کاهش یافت، ولی این کاهش معنی دار نبود (05/0

Keywords