Lexikos (Sep 2012)

Lexicography, Terminography and Copyright

  • Mariëtta Alberts,
  • Michiel Jooste

DOI
https://doi.org/10.5788/8-1-949
Journal volume & issue
Vol. 8, no. 1

Abstract

Read online

<p>The focus of this article is on copyright issues with specific reference to lexicography and terminography. Lexicographers and terminographers are in the peculiar position of being both creators of copyrightable products and users of copyrighted products. An inventory of accrued rights, the nature of dictionaries as subjects of copyright, national laws and international conventions, terminographical and lexicographical practice, the copyright status of dictionary elements, as well as infringement pitfalls, is made in order to propose guidelines on the legal position of the compilation and publishing of dictionaries. Electronic publications and dissemination on the Internet is considered and discussed, and contractual agreements protecting mutual rights is offered as a final conclusion.</p><p>&lt;b&gt;Keywords:&lt;/b&gt; author’s right (copyright); copyright (author's right); copyright infringement; copyright issue; copyright law; copyrightable product; copyrighted product; database storage system; denominator; economic right; electronic communication network; fair use; infringement; intellectual property; intellectual property right; lexicographer; lexicography; macrostructure; microstructure; moral right; tangible medium; terminographer; terminography; terminologist; terminology</p><p> </p><p>&lt;b&gt;Leksikografie, terminografie en outeursreg&lt;/b&gt;</p><p>In hierdie artikel word gefokus op outeursregkwessies met spesifieke verwysing na die leksikografie en terminografie. Leksikograwe en terminograwe bevind hulle in 'n vreemde situasie deurdat hulle sowel skeppers van outeursregbare produkte is as gebruikers van outeursberegte produkte. 'n Inventaris word opgestel van toegevalle regte, die aard van woordeboeke as onderworpe aan outeursreg, nasionale wette en internasionale konvensies, terminografiese en leksikografiese praktyk, die outeursregstatus van woordeboekelemente, asook van slaggate rakende outeursregskending ten einde riglyne vir die regsposisie van die samestelling en publikasie van woordeboeke voor te stel. Elektroniese publikasies en verspreiding op die Internet word oorweeg en bespreek, en ten slotte word kontraktuele ooreenkomste wat wedersydse regte beskerm, geopper.</p><p>&lt;b&gt;Sleutelwoorde:&lt;/b&gt; outeursreg (kopiereg); kopiereg (outeursreg); outeursregskending; outeursregkwessie (outeursregvraagstuk); outeursregwet; outeursregbare produk; outeursberegte produk; databasisbergstelsel; aanduider; ekonomiese reg; elektroniese kommunikasienetwerk; billike gebruik; skending; intellektuele eiendom; intellektuele eiendomsreg; leksikograaf; leksikografie; makrostruktuur; mikrostruktuur; morele reg; tasbare medium; terminograaf; terminografie; terminoloog; terminologie</p><p> </p>

Keywords