Sosyolojik Bağlam Dergisi (Dec 2022)

Teoriler Işığında Devletin Dönüşümü ve COVID-19 Sonrası Dünyadaki Durumu: Sosyolojik Bir Yaklaşım

  • Özlem Albayrak,
  • Nurgün Oktik

DOI
https://doi.org/10.52108/2757-5942.3.3.5
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 3
pp. 277 – 293

Abstract

Read online

Çalışmada tarih boyunca toplumsal yapıyla paralel şekilde değişerek günümüze gelmiş olan devlet, sosyoloji teorileri eşliğinde incelenmekte ve pandeminin devletlerde neden olduğu değişim ele alınmaktadır. Bu nedenle çalışmanın amacı, genelde devletin dönüşümünü sosyoloji teorileri eşliğinde ortaya koymak, özelde ise post-COVID dünyada devlet egemenliğinin geleceğini tartışmaktır. Devlet, modern dönemlerden bugüne çeşitli şekiller almış, Refah Devleti döneminde güçlenerek, küreselleşme döneminde ise zayıflayarak günümüze ulaşmıştır. Küresel COVID-19 tecrübesi ise, ulus-devletin yeniden güçlenmesine zemin hazırlamıştır. Bu durum ise, devletin durumu konusunda kesin yargı ve kabullere yer olmadığını göstermiştir. Gelinen noktada, güçlenen ulus-devletin, yeni küresellik biçimlerine mi kapı aralayacağı, yoksa neo-feodal bir topluma ve tiranlığa mı neden olacağı konuları ise pandemi sonrası dünyada sosyal bilimlerde ortaya çıkan yeni tartışmaları oluşturmaktadır. COVID-19 sonrası dünyada ulus-devletin hem sosyal ve kamusal özelliklerini güçlü şekilde koruyan, hem de demokrasi için yeni uzlaşma zeminleri yaratacak, esnek bir yapıda olması gerekliliği ise, bu makalenin içeriğini oluşturmaktadır.

Keywords