İskenderun Mezar Taşı Sözleri Üzerine Bir İnceleme <br> A Research on İskenderun Gravestone Words

Turkish Studies. 2012;7(4-II):3025-3044 DOI 10.7827/TurkishStudies.4154

 

Journal Homepage

Journal Title: Turkish Studies

ISSN: 1308-2140 (Print)

Publisher: ASOS Eğitim Bilişim Danışmanlık

Society/Institution: Turkish Studies

LCC Subject Category: History (General) and history of Europe | Social Sciences

Country of publisher: Turkey

Language of fulltext: English, Turkish

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Hüseyin Kürşat TÜRKAN

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 8 weeks

 

Abstract | Full Text

Each of the tombstones that are erected on the top of the gravesto identify the existence of the dead man and in order not to lose itincludes different meanings. The tombstones which can be seen nearlyevery culture are shaped according to the main values of the culturethey belong. This embodiment can changes according to the religion,traditions, social and economic situation of the death. In this articlewords on gravestones in Iskenderun in Hatay are investigated andcultural value of these words are tried to be introduced. In socioculturallife death is inevitable end for individuals. It is the final end ofthe life process that starts with birth. Most of the time, nobody prefer totalk deeply about death, which means sometimes a start of an end orsometimes an end of a start from the different perspectives of variouscultures. As in many societies, in Turkish culture which accept Islam asa religious belief there are some rituals about death which affectspeople life deeply. At the top of these no doubt there are gravestonesthat are erected on the graves due to the respect for the dead personand in order to prevent his or her tomb from getting lost. It is certainthat figures, pictures and words on these stones are very important inexpressing Turkish culture. Since the tombstones have dates, they holdthe distinction of being a document for ethnographic and art works.Moreover, inscribed tombstones are living evidences in order to provethat Turkish people lived in this land and also they have ethnographicvalue. Therefore, tombstones are important while the histories of cities,villages or boroughs are preparing. In short, tombstones are thecommon products of the environment that are built, religious beliefs,traditions, art, natural, social and economic conditions of the century.In this case they hold key for our culture history in addition to our arthistory. <br> Ölen kişinin varlığının belirlenmesi ve mezarının kaybolmaması amacıyla mezarın başına dikilen mezar taşlarının her biri ayrı anlam ifade etmektedir. Hemen hemen her kültürde görülen mezar taşları, ait olduğu kültürün öz değerlerine göre şekil alırlar. Bu şekillenme ölen kişinin inanışına, geleneklerine, sosyal ve ekonomik durumuna göre değişiklik gösterir. Ele alınan bu makalede Hatay’ın İskenderun ilçesinde yer alan mezar taşı sözleri üzerinde inceleme yapılarak bu sözlerin kültürel değerleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sosyokültürel yaşamda toplum içindeki bireyler için kaçınılmaz bir sondur ölüm. Doğumla başlayan sürecin en son noktasıdır. Çoğu zaman üzerinde derinlemesine konuşulmaktan kaçınılan ölüm, kimi toplumlar için bir sonun başlangıcıyken kimi zaman da bir başlangıcın sonudur. İnsan hayatını böylesine derinlemesine etkileyen ölüm mefhumunda birçok ulusta olduğu gibi İslamiyeti benimseyen Türk milletinde de çeşitli ritüeller vardır. Bunların en başında şüphesiz ki ölene duyulan saygıdan dolayı ve ölünün yerinin kaybolmaması için mezarın başına dikilen taşlar gelir. Bu taşların üzerinde yer alan figür, resim ve yazıların Türk kültürünün ifadesi bakımından önemli bir yere sahip olduğu şüphesizdir.Mezar taşları tarihli olmaları ile etnografik ve sanat eserleri için birer belge hüviyeti taşırlar. Ayrıca yazılı mezar taşları Türk’ün bu topraklarda yaşadığına, varlığını ebedileştirdiğine en canlı birer şahit ve aynı zaman da estetik ve etnografik kıymetli haiz vesikalardır. Bu itibarla şehir, kaza ve köy tarihleri hazırlanırken mezar taşları önemlidir. Kısaca, mezar taşları yapıldıkları çevrenin ve devrin inançlarının, adetlerin, sanat geleneklerinin tabiî, iktisadi ve sosyal şartlarının ortak ürünüdür. Bu bakımdan sanat tarihimiz için olduğu kadar, kültür tarihimiz yönünden de büyük önem taşımaktadır (http://www.mezartaslari.com).