Podstawy Edukacji (Dec 2010)

Nauczanie twórczości – uczeń jako aktywny podmiot procesu dydaktycznego

  • Dorota Gębuś

Journal volume & issue
Vol. 3
pp. 325 – 343

Abstract

Read online

W niniejszym artykule autorka porusza problematykę twórczości w kontekście procesu dydaktycznego. Twórczość jako forma aktywności człowieka, która umożliwia dążenie do samorealizacji, stała się przedmiotem zainteresowania wielu badaczy zajmujących się problematyką edukacji. Powstały liczne koncepcje kształcenia zdolności twórczych ucznia, jednak szkoła nadal nie przypomina placówki umożliwiającej jego wszechstronny rozwój. Jest miejscem, w którym jest więcej barier i przeszkód na drodze do samorealizacji niż sytuacji inspirujących do podejmowania aktywności. Szansą na wspieranie rozwoju ucznia może być wprowadzenie do szkół „twórczych zajęć”, które stworzą warunki do kreatywnego myślenia i działania, gdzie niekonwencjonalne pomysły będą się wiązały z nagrodą, a nie karą. Uczeń będzie mógł podejmować samodzielne decyzje, stając się współtwórcą procesu dydaktycznego. Będzie traktowany jak aktywny podmiot, a nie przedmiot oddziaływań wychowawczych.