Przegląd Dermatologiczny (Apr 2010)

Niepowodzenia w leczeniu chorych z rakiem skóry

  • Michał Sobjanek,
  • Igor Michajłowski,
  • Adam Włodarkiewicz,
  • Anita Warzecha

Journal volume & issue
Vol. 97, no. 2
pp. 69 – 73

Abstract

Read online

Wprowadzenie: W trzech kolejnych miesiącach 2009 roku badano177 pacjentów z nieczerniakowymi rakami skóry, którzy zgłosili sięw celu konsultacji, ustalenia postępowania i ewentualnego leczenia.Większość osób (131) zgłosiła się z powodu wznowy lub nowotworówniewyleczonych. Nowotwory były zlokalizowane w obrębie głowyi szyi, a 56,6% z nich znajdowało się w strefie zwiększonego ryzykawznowy i przerzutów. Cel pracy: Analiza przyczyn niepowodzenia pierwszego leczenianieczerniakowych nowotworów skóry. Wyniki: Niepowodzenie leczenia najczęściej dotyczyło raka podstawnokomórkowego.W tej grupie ponad 66% guzów wykazywałojedną lub więcej cech klinicznych ryzyka wznowy i w 11% obrazagresywności histopatologicznej. Ponad 29% wszystkich zmian leczono bez zweryfikowania histopatologicznego rozpoznania kli ni -cznego. Spośród osób ze wznowami lub niewyleczonymi rakami 75%było poddanych kriodestrukcji. W mniejszości byli pacjenci leczenichirurgicznie, w tym 52% było nowotworów nieradykalnie usuniętych. Wnioski: Niepowodzenia pierwszego postępowania powodująznaczne trudności w dalszym leczeniu chirurgicznym, wiążą sięz dylematami rekonstrukcyjnymi oraz niezbędną uzupełniającą radioterapią w przypadkach trudności uzyskania „czystości” onkologicznej.

Keywords