Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej (2018-12-01)

Środki obrazowania wydarzeń rewolucji godności na Ukrainie (na podstawie publikacji "Мистецький Барбакан: Трикутник 92: Антологія")

  • Svitlana Romaniuk,
  • Katarzyna Jakubowska-Krawczyk

DOI
https://doi.org/10.11649/sfps.2018.019
Journal volume & issue
Vol. 53, no. 0
pp. 310 – 330

Abstract

Read online

Imaging the events of the Ukrainian Revolution of Dignity (based on the anthology Mystets’kyĭ Barbakan: Trykutnyk 92: Antolohiia) The source of the analysed material is the anthology Mystets’kyĭ Barbakan, only 300 copies of which have been printed. It is a collection of works of literature, journalism, and art from the period of the Ukrainian Revolution of Dignity (the so-called Maĭdan) of 2013–2014. We focus on the works of art containing both words and images and we combine approaches from language and cultural studies: the imaging devices used in these selected works have been analyzed using the tools of poetics of literature and media, as well as linguistic methodology. Środki obrazowania wydarzeń rewolucji godności na Ukrainie (na podstawie publikacji Мистецький Барбакан: Трикутник 92: Антологія) Źródłem materiału do badania jest antologia Mystećkyj Barbakan, która ukazała się nakładem zaledwie 300 egz. Jest zbiorem tekstów literackich i publicystycznych, a także dzieł artystycznych z okresu rewolucji godności (tzw. Majdanu) na Ukrainie w latach 2013–2014. Analiza wybranych utworów artystycznych zawierających dwa składniki – słowo i obraz – została dokonana w oparciu o podejście lingwistyczno-kulturoznawcze: sposób obrazowania w wybranych pracach przeanalizowany został za pomocą narzędzi poetyki literatury i mediów, a także metodologii badań językoznawczych.

Keywords