Läti verbiprefiksite vastetest eesti keeles viie verbi näitel / Suitability of automatically selected example sentences for learners’ dictionaries as tested on lexicographers and language learners

Lähivõrdlusi. 2019;29:228-261 DOI 10.5128/LV29.08

 

Journal Homepage

Journal Title: Lähivõrdlusi

ISSN: 1736-9290 (Print); 2228-3854 (Online)

Publisher: Eesti Rakenduslingvistika Ühing = Estonian Association for Applied Linguistics

Society/Institution: Eesti Rakenduslingvistika Ühing = Estonian Association for Applied Linguistics

LCC Subject Category: Language and Literature: Ural-Altaic languages: Finnic. Baltic-Finnic

Country of publisher: Estonia

Language of fulltext: English, Finnish, Estonian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS


Ilze Tālberga (Tartu Ülikool / University of Tartu)

Merle Vare (Tartu Ülikool / University of Tartu)

EDITORIAL INFORMATION

Double blind peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 30 weeks

 

Abstract | Full Text

Läti verbiprefiksid on üks keerukamaid grammatikateemasid läti keelt võõrkeelena õppijate jaoks. Raskust tekitab nii prefiksite tähenduse ja vajalikkuse mõistmine kui ka nende kasutamine. Olgugi et läti ja eesti keel on olnud tihedas kontaktis ja neid on mõjutanud samad võõrkeeled, kuuluvad nad siiski erinevatesse keelkondadesse ning on mõistagi üsna erinevad. Eesti keeles verbiprefiksid puuduvad, mis on tõenäoliselt põhjuseks, et läti verbiprefiksitega on kimpus ka eestlastest keeleõppijad. Kuigi läti keele grammatikast kõneldes on püütud kaardistada verbiprefiksite funktsioonid (Ahero jt 1959; Soida 2009; Vulāne 2015a), puudub siiski ühtne ülevaade, millist tüüpi verbidega mis funktsiooni mingi prefiks kannab. In this article we introduce some of the basic correspondences of the Latvian verb prefixes in Estonian. The goal of the research was to analyse how Latvian verb prefixes change or modulate the meaning of the verbs and how and if these changes are expressed in Estonian. The data materials of this study are the examples taken from six Latvian literary works and their translations into Estonian. The analysis of the data material is done using a contrastive method – we compared the Latvian sentences consisting of corresponding prefixed verbs to their Estonian translations. *** Käesoleva artikli eesmärk on uurida, kuidas verbiprefiksid muudavad verbi tähendust ja sellest tulenevalt, millised on läti verbiprefiksite vasted eesti keeles ning kas verbiprefiksi tähendust on üldse kuidagi väljendatud. Vaatluse all on viis erinevat verbi. Uurime, kuidas muudavad erinevad prefiksid põhiverbi tähendust, ja vaatleme, kas ja kuidas on prefiksiga kaasnev tähendusnüanss tõlgitud eesti keelde. Uurimismaterjaliks on näited läti ilukirjandusteostest, mida kõrvutame võrdlevalt eestikeelsete tõlgetega.