Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce (Jun 2021)

Kształcenie nauczycieli edukacji elementarnej w Islandii

  • Anna Michniuk

Journal volume & issue
Vol. 16, no. 2(60)

Abstract

Read online

W artykule przedstawiono pokrótce specyfikę kraju, a także systemu oświaty, zwracając szczególną uwagę na edukację przedszkolną oraz początkowy etap edukacji szkolnej (klasy 1–7). Celem artykułu jest omówienie systemu kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej w Islandii. Niniejsza charakterystyka została przygotowana głównie w oparciu o raporty Eurydice dostępne w Internecie, ofertę dwóch islandzkich szkół wyższych oraz obowiązujące w Islandii akty prawne. Jak pokazała przeprowadzona analiza, system kształcenia nauczycie- li jest zbliżony do systemu obowiązującego w Polsce. By zostać na- uczycielem edukacji elementarnej, należy ukończyć dwustopniowe studia pedagogiczne i zdobyć tytuł zawodowy magistra. Dokonując porównania między programami na studiach pedagogicznych pro- wadzonych w Polsce i w Islandii, należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku Islandii większą wagę przywiązuje się do studenckich praktyk (szczególnie na Uniwersytecie w Akureyri) oraz do zajęć kore- spondujących z aktualnymi problemami, z którymi mierzy się świat – w programach studiów pojawiają się przedmioty związane z tematyką równouprawnienia oraz gender, edukacją inkluzyjną, współpracą z ro- dzicami czy zarządzaniem klasą.

Keywords