Frontiers in Genetics (2021-05-01)

The Chromatin Accessibility Landscape of Adult Rat

 • Yue Yuan,
 • Yue Yuan,
 • Qiuting Deng,
 • Qiuting Deng,
 • Xiaoyu Wei,
 • Xiaoyu Wei,
 • Yang Liu,
 • Yang Liu,
 • Qing Lan,
 • Yu Jiang,
 • Yeya Yu,
 • Yeya Yu,
 • Pengcheng Guo,
 • Jiangshan Xu,
 • Jiangshan Xu,
 • Cong Yu,
 • Lei Han,
 • Mengnan Cheng,
 • Mengnan Cheng,
 • Peiying Wu,
 • Xiao Zhang,
 • Yiwei Lai,
 • Giacomo Volpe,
 • Miguel A. Esteban,
 • Miguel A. Esteban,
 • Miguel A. Esteban,
 • Miguel A. Esteban,
 • Miguel A. Esteban,
 • Huanming Yang,
 • Huanming Yang,
 • Huanming Yang,
 • Chuanyu Liu,
 • Chuanyu Liu,
 • Longqi Liu,
 • Longqi Liu

DOI
https://doi.org/10.3389/fgene.2021.651604
Journal volume & issue
Vol. 12

Abstract

Read online

No abstracts available.

Keywords