Perner’s Contacts (Nov 2017)

DEKOMPOZICE OKRUŽNÍCH JÍZD S VYUŽITÍM MATEMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ

  • Petr Kozel

Journal volume & issue
Vol. 12, no. 3

Abstract

Read online

Při řešení úloh zaměřených na obsluhu vrcholu dopravní sítě je nutné věnovat pozornost nejen optimální posloupnosti vrcholů s ohledem na zvolené optimalizační kritérium (např. celkovou ujetou vzdálenost), ale též dalším omezením, která plynou z potřeb praxe. Může se jednat například o nepřekročení kapacity obslužného vozidla. Předložený příspěvek je věnován využití dekompoziční metody využívající matematického programování, založené na tzv. Route-First Cluster-Sedond přístupu. V rámci této dvou krokové metody je nejprve hledána optimální trasa obslužného vozidla a teprve následně je tato trasa dekomponována na dílčí okružní jízdy při zohlednění kapacity obslužného vozidla. V textu jsou postupně prezentovány matematické modely, které lze k realizaci uvedeného přístupu využít. Celý dekompoziční postup je též ilustrován konkrétními příklady.

Keywords