Lexikos (Oct 2011)

National Language and Terminology Policies — A South African Perspective

  • Mariëtta Alberts

DOI
https://doi.org/10.5788/20-0-158
Journal volume & issue
Vol. 20, no. 0

Abstract

Read online

<p>ABSTRACT: Terminology plays a pivotal role in language development and the promotion of multilingualism. This article discusses the issue of multilingualism regarding terminology policies as seen from an African perspective. Special emphasis is given to the South African situation regarding language policies and consequential terminology policies in terms of subject-oriented terminography, translation-oriented terminography and linguistic community-oriented terminography.</p><p>OPSOMMING: Nasionale taal- en terminologiebeleid — 'n Suid-Afrikaanse perspektief. Terminologie speel 'n sleutelrol in taalontwikkeling en die bevordering van veeltaligheid. Hierdie artikel bespreek die kwessie van veeltaligheid ten opsigte van terminologiebeleid soos gesien vanuit 'n Afrikaperspektief. Spesiale klem word gelê op die Suid-Afrikaanse situasie rakende taalbeleid en die gevolglike terminologiebeleid in terme van vakgeörienteerde terminografie, vertaalgeörienteerde terminografie en taalgemeenskapgeörienteerde terminografie.</p><p>Sleutelwoorde: MEERTALIGHEID, TAALBELEID, TAALDIVERSITEIT, TAALGEMEENSKAPGEÖRIENTEERDE TERMINOGRAFIE, TERMINOLOGIEBESTUUR, TERMINOLOGIEONTWIKKELING, VAKGEÖRIENTEERDE TERMINOGRAFIE, VERTAALGEÖRIENTEERDE TERMINOGRAFIE</p>

Keywords