بوم شناسی کشاورزی (Apr 2011)

بررسی خصوصیات رشد و نمو ده گونه گیاه پوششی در فضای ‌سبز جزیره کیش در فصل گرم

  • سلمان شوشتریان,
  • حسن صالحی,
  • علی تهرانی فر

DOI
https://doi.org/10.22067/jag.v3i4.14909
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 4
pp. 514 – 524

Abstract

Read online

جزیره کیش با وجود شرایط اقلیمی ویژه از تنوع گیاهان زینتی بومی چندانی برخوردار نبوده و گسترش فضای سبز در آن به جهت موقعیت گردشگری ممتاز آن در جنوب ایران دارای اهمیت فراوانی می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی رشد و نمو گیاهان پوششی زیر کشت در چهار منطقه از جزیره کیش بود تا گونه‌ها‌ی مناسب و سازگارتر برای هر منطقه معرفی شوند. ده گونه گیاه پوششی فستوکا زینتی (Festuca ovina L.)، شقایق زرد ((Glaucium flavum Crantz.، فرانکنیا(Frankenia thymifolia Desf.) ، سدوم قرمز (.Sedum spurium Bieb)، سدوم گرزی (Sedum acre L.)، پنج‌انگشتی (.Potentilla verna L)، دم‌عقربی Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus.)، بومادران گل‌قرمز (Achillea millefolium L.)، حاشیه (Alternanthera dentata Moench.) و نازرونده (Lampranthus spectabilis Haw.) مورد پژوهش قرار گرفتند. بررسی رشد و نموگیاهان توسط اندازه‌گیری ویژگی‌های مرفولوژیکی آنها مانند ارتفاع، سطح پوشش، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تازه و خشک کل بوته، امتیاز‌دهی دیداری و فیزیولوژیک آنها میزان پرولین و کلروفیل انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که گیاهان منطقه پاویون و صدف با توجه به شاخص‌هایی چون سطح پوشش، کیفیت ظاهری، ارتفاع، وزن‌ کل و کلروفیل به ترتیب رشد بیشتری و کمتری نسبت به گیاهان سایر مناطق داشتند. با توجه به آنالیز صفت‌های اندازه‌گیری شده، گونه‌های دم‌عقربی، فرانکنیا و نازرونده بیشترین میزان رشد و گسترش را داشتند و برای کشت در جزیره و اقلیم‌های مشابه توصیه می‌شوند.

Keywords