Folia Onomastica Croatica (Jan 1996)

Istarska omitonimija: djetlovke

  • Goran Filipi

Journal volume & issue
no. 5
pp. 17 – 29

Abstract

Read online

Članak obrađuje nazive za ptice iz reda djetlovki (Piciformes) u pet istarskih idioma (istromletački, istriotski, istrorumunjski; hrvatski i slovenski dijalekti), a ravnopravno se raspravlja i o mugliškim omitonimima iz literature. Obrađeno nazivlje dio je opsežnije ankete koju smo proveli u više navrata, s prekidima, od 1984. do 1992. g. u preko 150 mjesta u Istri i na otoku Krku. Sam korpus ima oko 9000 ornitonima od kojih smo veći dio sami prikupili na terenu, a manji dio pocrpili iz literature.