Scientia in Educatione (Jan 2020)

Pedagogická praxe studentů učitelství biologie z pohledu mentorských rozhovorů

  • Linda Němečková,
  • Lenka Pavlasová

DOI
https://doi.org/10.14712/18047106.1564
Journal volume & issue
Vol. 10, no. 2
pp. 20 – 43

Abstract

Read online

Pedagogická praxe je jednou z důležitých součástí přípravy budoucího učitele a klíčové místo v jejím průběhu zaujímají mentorské rozhovory mezi studentem a garantem praxe. Článek popisuje analýzu mentorských rozhovorů u studentů učitelství biologie, které byly vedeny s cílem zjistit, kterými aspekty výuky se studenti zabývají, které opomíjí a které jim případně působí potíže. Zaměřily jsme se na oborově specifické jevy v hodinách přírodopisu a biologie v pěti oblastech: cíle výuky, rozsah a obsah učiva, způsob práce s učivem/pomůckami, chyby učitele a žáků a oblíbenost témat a motivace. Respondenty výzkumného šetření byli studenti učitelství biologie (n = 35), kteří v rámci svého navazujícího magisterského studia absolvovali praxe na základních či středních školách. Nejčastěji studenti stanovovali pouze kognitivní výukové cíle a ty byly formulovány především pomocí obsahu učiva. Klíčové kompetence a aktivní slovesa byla při stanovení cílů použita v malé míře. Rozsah učiva byl nejčastěji určován kmenovou učitelkou příp. zvyklostmi dané školy, prezentované organismy poté nejčastěji pomocí učebnice. Velká část respondentů byla schopna uvést konkrétní chyby, kterých se při výuce dopustili, ovšem k chybám žáků se respondenti až na jednu výjimku nevyjadřovali. Jako nejběžnější způsob motivace žáků byla uváděna názornost použitím různých výukových pomůcek. Domníváme se, že zjištěné výsledky mohou přispět ke zkvalitňování přípravy studentů učitelství biologie zejména v oblasti vedení mentorských rozhovorů při souvislých pedagogických praxích.