Sosyolojik Bağlam Dergisi (Dec 2022)

Kültürel Şiddet ve Din İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

  • Mehmet Emin Sarıkaya

DOI
https://doi.org/10.52108/2757-5942.3.3.6
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 3
pp. 294 – 305

Abstract

Read online

Çatışma çözümü ve barış inşası literatürü 20. yy. başlarından itibaren çalışılmaya başlansa dahi özellikle 2. Dünya Savaşı’na müteakip bölgesel ve etnik çatışmaların artan yoğunluğu bu alandaki teorik ve pratik çalışmaları hızlandırmıştır. Çatışma ve barışa dair farklı tanımlar ve sınıflamalar ortaya konulmuş klasik çatışmayı durdurma misyonunun çok daha ilerisine gidilerek sürdürülebilir barışın tesisi üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu alanın öncü isimlerinden olan Johan Galtung’un pozitif barış ve şiddetin sınıflandırılması noktasında ortaya koyduğu çaba uluslararası çatışmalardan, gruplar ve kişilerarası çatışmalara değin uygulanan teorilerin gelişimine ön ayak olmuştur. Bu çerçevede bu araştırmanın problemi kültürel şiddet ve din ilişkisini açıklamaya çalışmaktır. Araştırmada çatışma kavramı, çatışma çözüm süreci, kültürel şiddetle ilişkisi ve son olarak kültürel şiddetin dini görümleri ele alınmaktadır. Çalışma nicel araştırma metodunu benimsemektedir. Ele alınan kavrama dair literatürdeki teori ve kavramlar analiz edilmiştir. Yapılan araştırma din bilimleri ile uluslararası ilişkiler biliminin ortak çalışmalar yürütebileceğini göstermesi açısından önemlidir. Kültürel şiddet kavramına dair İngilizce literatürde spesifik çalışmaların sayısı azdır. Çalışmanın, Türkçe literatürde kültürel şiddet kavramı ve din boyutunun kavramsal incelemesini yapan öncü araştırma olduğu ifade edilmelidir. Böylece çatışma çözümü araştırmalarında dinin bir değişken ve aktör olarak belirginleşmesine fayda sağlanacağı düşünülmektedir.

Keywords