Nature Communications (2017-10-01)

The gut microbiome in atherosclerotic cardiovascular disease

 • Zhuye Jie,
 • Huihua Xia,
 • Shi-Long Zhong,
 • Qiang Feng,
 • Shenghui Li,
 • Suisha Liang,
 • Huanzi Zhong,
 • Zhipeng Liu,
 • Yuan Gao,
 • Hui Zhao,
 • Dongya Zhang,
 • Zheng Su,
 • Zhiwei Fang,
 • Zhou Lan,
 • Junhua Li,
 • Liang Xiao,
 • Jun Li,
 • Ruijun Li,
 • Xiaoping Li,
 • Fei Li,
 • Huahui Ren,
 • Yan Huang,
 • Yangqing Peng,
 • Guanglei Li,
 • Bo Wen,
 • Bo Dong,
 • Ji-Yan Chen,
 • Qing-Shan Geng,
 • Zhi-Wei Zhang,
 • Huanming Yang,
 • Jian Wang,
 • Jun Wang,
 • Xuan Zhang,
 • Lise Madsen,
 • Susanne Brix,
 • Guang Ning,
 • Xun Xu,
 • Xin Liu,
 • Yong Hou,
 • Huijue Jia,
 • Kunlun He,
 • Karsten Kristiansen

DOI
https://doi.org/10.1038/s41467-017-00900-1
Journal volume & issue
Vol. 8, no. 1
pp. 1 – 12

Abstract

Read online

The gut microbiota may play a role in cardiovascular diseases. Here, the authors perform a metagenome-wide association study on stools from individuals with atherosclerotic cardiovascular disease and healthy controls, identifying microbial strains and functions associated with the disease.