Catallaxy (Jun 2019)

Koopetycja jako strategia glokalizacji przedsiębiorstw w Polsce

  • Andrzej Pestkowski

DOI
https://doi.org/10.24136/cxy.2019.005
Journal volume & issue
Vol. 4, no. 1
pp. 29 – 44

Abstract

Read online

Motywacja: Motywacją do podjęcia tematu było spostrzeżenie występowania pośród polskich przedsiębiorstw licznych kooperacji z zagranicznymi rywalami, przy równoczesnym zachowaniu postaw konkurencyjnych względem siebie. Tym samym, przedsiębiorstwa krajowe decydują się na stworzenie powiązań koopetycji ze swoimi konkurentami zagranicznymi, których celem jest wejście na rynki obecnie zajmowane przez krajowych producentów. Szczególną uwagę poświęcono internacjonalizacji realizowanej przy użyciu strategii glokalizacji, której przyczyną są wspomniane porozumienia koopetycyjne. Cel: Celem artykułu jest identyfikacja zjawisk koopetycji jako dominującego narzędzia w implementacji strategii glokalizacji w internacjonalizacji przedsiębiorstw w Polsce. Ponadto, celem szczegółowym jest dokonanie analizy porównawczej różnych strategii internacjonalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem glokalizacji, w celu określenia możliwych skutków dla uczestników rynków, na których wdrożono te strategie. Materiały i metody: Metody rozwiązania problemu podzielono na dwie części: przeglądową oraz jakościową. W pierwszej części dokonano przeglądu dotychczasowego dorobku naukowego w zakresie głównych problemów poruszanych w toku pracy. Głównymi z zastosowanych metod są krytyka piśmiennictwa oraz klaryfikacją pojęć przy użyciu licznych metaanaliz do opisywanego tematu. W części jakościowej przedstawiono przeprowadzone badanie własne dziesięciu branż pod kątem występowania jednej z trzech strategii internacjonalizacji oraz możliwej współpracy konkurentów między sobą. Źródłem materiałów są obserwacje własne autora, metaanalizy pochodzące z anglojęzycznych czasopism naukowych, doniesienia prasowe, a także oficjalne komunikaty spółek. Wyniki: W konkluzji stwierdzono przede wszystkim, że koopetycja może być dominującym narzędziem dla przedsiębiorstw zagranicznych, w celu realizacji strategii glokalizacji w różnych branżach w Polsce. Ponadto, można zaobserwować istotne różnice między efektem końcowym implementacji poszczególnych strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Keywords