Clinical and Translational Medicine (2021-02-01)

The autoregulatory serglycin/CD44 axis drives stemness‐like phenotypes in TNBC in a β‐catenin‐dependent manner

  • Li Cao,
  • Fei‐Fei Luo,
  • Hong‐Bin Huang,
  • Tie‐Jun Huang,
  • Hao Hu,
  • Li‐Sheng Zheng,
  • Jing Wang,
  • Li‐Xia Peng,
  • Chao‐Nan Qian,
  • Bi‐Jun Huang

DOI
https://doi.org/10.1002/ctm2.311
Journal volume & issue
Vol. 11, no. 2
pp. n/a – n/a

Abstract

Read online

No abstracts available.