Mokslas: Lietuvos Ateitis (Jun 2019)

Žaliosios ekonomikos probleminės sritys globalioje rinkoje / Green economy problem areas in the global market

  • Rokas Alekna,
  • Eglė Kazlauskienė

DOI
https://doi.org/10.3846/mla.2019.9583
Journal volume & issue
Vol. 11

Abstract

Read online

The objective is to highlight the main problem areas of the green economy in the global market, based on international proposals from the international organizations for the green economy, research on raw materials and empirical data. Research methods applied: scientific literature analysis, systematization, comparative analysis, generalization. The results of the survey allowed to highlight the main areas of the green economy. It presents the concept and development of the green economy, and identifies key areas for the green economy that need to be addressed. Each of the detailed areas is divided into separate components. According to the unique areas of the green economy, the evolution of each area has been analyzed in order to test how the other depends on changes in global markets. Santrauka Tikslas – atsižvelgiant į tarptautinių organizacijų pateiktus tarptautinius siūlymus žaliajai ekonomikai, mokslinius tyrimus, susijusius su žaliąja ekonomika, bei empirinių duomenų informaciją, išskirti pagrindines problemines sritis, veikiančias žaliąją ekonomiką globalioje rinkoje. Taikomi tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, sisteminimas, lyginamoji analizė, apibendrinimas. Tyrimo rezultatai leido išryškinti pagrindines žaliosios ekonomikos sritis. Pateikiama žaliosios ekonomikos samprata, raida bei išskiriamos pagrindinės žaliosios ekonomikos probleminės, reikalingos sprendimų, sritys Kiekviena iš detalizuotų sričių išskiriamos į atskiras sudedamąsias dalis. Pagal išskirtas žaliosios ekonomikos sritis buvo analizuota kiekvienos srities raida, siekiant patikrinti, kaip kito priklausomai nuo pasikeitimų globaliose rinkose. Reikšminiai žodžiai: žalioji ekonomika, ekonomika, globalizacija, darni plėtra, aplinkosauga, tarša.

Keywords