Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2018-12-01)

Üniversite Öğrencilerinin İş Etiği Algısı: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği

  • Eda Ozelturkay,
  • Sezen Bozyiğit,
  • Murat Gülmez

Journal volume & issue
Vol. 22, no. 2
pp. 229 – 243

Abstract

Read online

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin iş etiği ve etik konusundaki görüşlerini belirlemektir. Bir vakıf üniversitenin öğrencilerinden eksiksiz ve geçerli olarak toplanan 275 adet anket formu ile ilgili analizler yapılmıştır. Faktör analizi ile 20 ifadelik ölçek üç boyutlu bir yapıda 13 ifadeye indirgenmiştir. Belirlenen üç faktör iş etiği, kişisel etik ve materyalist etik olarak önceki çalışmalara dayalı olarak isimlendirilmiştir. Genel olarak sonuçlar incelendiğinde, öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümler ile iş etiği faktörü, öğrenim gördükleri yıl ile kişisel etik ve materyalistik etik ile anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca toplanan veriler ile öğrencilerin bazı demografik özellikleri (yaş, cinsiyet) ile tanımlayıcı özellikleri (kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları, tütün kullanımı, sosyal medya kullanımı, etik ile ilgili aldıkları dersler v.b) arasındaki ilişkiler de incelenmiş olup, bunlar arasında anlamlı ilişkilerin çıkmadığı görülmüştür.

Keywords