Slavistična Revija (Dec 2006)

A Geolinguistic Examination of Gender in Singular: Neuter Nouns in -o in Slovenian Dialects

  • Vera SMOLE

Journal volume & issue
Vol. 54

Abstract

Read online

S pomočjo gradiva za nastajajoči Slovenski lingvistični atlas (SLA) in dialektološke literature so z metodami lingvistične geografije, tj. na jezikovni fonetočno-morfološki karti, prikazani refleksi *-o in prostorski obsegi maskulinizacije in feminizacije nevter v slovenskih narečjih s poudarkom na vplivu glasoslovnih sprememb na oblikoslovne. Narejena je primerjava s starejšo Ramovševo sintezo teh pojavov in dodana nekoliko dopolnjena raaga feminizacije v nekaterih slovenskih severovzhodnih narečjih.

Keywords