Nature Communications (2019-01-01)

Deconvolution of single-cell multi-omics layers reveals regulatory heterogeneity

 • Longqi Liu,
 • Chuanyu Liu,
 • Andrés Quintero,
 • Liang Wu,
 • Yue Yuan,
 • Mingyue Wang,
 • Mengnan Cheng,
 • Lizhi Leng,
 • Liqin Xu,
 • Guoyi Dong,
 • Rui Li,
 • Yang Liu,
 • Xiaoyu Wei,
 • Jiangshan Xu,
 • Xiaowei Chen,
 • Haorong Lu,
 • Dongsheng Chen,
 • Quanlei Wang,
 • Qing Zhou,
 • Xinxin Lin,
 • Guibo Li,
 • Shiping Liu,
 • Qi Wang,
 • Hongru Wang,
 • J. Lynn Fink,
 • Zhengliang Gao,
 • Xin Liu,
 • Yong Hou,
 • Shida Zhu,
 • Huanming Yang,
 • Yunming Ye,
 • Ge Lin,
 • Fang Chen,
 • Carl Herrmann,
 • Roland Eils,
 • Zhouchun Shang,
 • Xun Xu

DOI
https://doi.org/10.1038/s41467-018-08205-7
Journal volume & issue
Vol. 10, no. 1
pp. 1 – 10

Abstract

Read online

Heterogeneity in gene expression and epigenetic states exists across individual cells. Here, the authors develop scCAT-seq, a technique for simultaneously performing ATAC-seq and RNA-seq within the same single cell.