Sosyolojik Bağlam Dergisi (Dec 2022)

Deprem Mağduru Yaşlı Bireylerin Mekân Memnuniyetlerinin İncelenmesi: Elazığ Örneği

  • Serap Ay,
  • Beyzade Nadir ÇETİN

DOI
https://doi.org/10.52108/2757-5942.3.3.2
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 3
pp. 236 – 250

Abstract

Read online

Bu çalışma, yaşlı olarak nitelendirdiğimiz 65 yaş ve üstü bireylerin 24 Ocak 2020 Elazığ Depremi sonrası zorunlu olarak yaşadıkları mekân değişikliği durumunun düzeyini ve yeni mekânla aralarında kurdukları ilişki, bağlılık ve aidiyet düzeyini belirleme amacını taşımaktadır. Bu noktada yaşlı bireylerin deprem sonrası yer değişikliğine ilişkin yaşadıkları sorunlar önem arz etmektedir. Araştırmada, görüşmecilerin afet sonrası yeni taşınılan mekâna ilişkin memnuniyet algılarını ve görüşmecilerin gözünden iki yerleşme arasındaki mekânsal ve sosyal farklılıkları belirlemek amacıyla derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Elazığ İlinin Aksaray ve Hicret Mahallelerinde depremi yaşamış ve depremin ardından yıkımlar dolayısıyla yaşadıkları mekânı terk etmek zorunda kalan 10’u erkek, 13’ü kadın olmak üzere 23 gönüllü yaşlı birey ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Alan araştırması sonucunda, yaşlı bireylerin eski evlerine olan aidiyet bağının daha yüksek olduğu, yeni taşınılan mekânda yaşanan işçilik sorunları ve komşuluk ilişkilerinin zayıf olması nedeniyle uyum sağlayamadıkları görülmüştür. Ayrıca yeni konutların bulunduğu mahallelerde yaşlı bireylerin fiziksel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayacak dış mekânların olmaması bireylerin memnuniyet algılarını düşürmüştür.

Keywords