Sosyolojik Bağlam Dergisi (Apr 2022)

Ağ Teorisi Çerçevesinde Almanya’da Yaşayan Türk Göçmenlerin İletişim Biçimleri ve Kültürlerarası İletişim

  • Nurcan Tüfekçi

DOI
https://doi.org/10.52108/2757-5942.3.1.2
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 1
pp. 17 – 35

Abstract

Read online

Bu araştırma Almanya’da yaşayan göçmenlerimizin, köken ülke göçmenleri (Türkler) ve yerel hakla (Almanlar) iletişim biçimlerinin incelenmesi amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama yönetimi olarak nicel araştırma yöntemi, veri toplama aracı olarak online anket seçilmiştir. Online/internet tabanlı anket ile araştırmaya Almanya’nın farklı eyaletlerinden (12 eyalet) 121 göçmen katılmıştır. Araştırmada kullanılan anket formunda göçmenlerin yaşı, eğitim düzeyi, Almanya’da bulunma süresi, Almanya’ya ilk geldiklerinde barındıkları yer, bulundukları kuşak, Almanca dilini bilme durumları, Alman halkıyla iletişim kurmada dil problemi yaşama durumları gibi demografik özelliklerinin yansıra Almanya’ya geliş nedenleri, yaşadıkları yerde köken ülke göçmenleriyle tanışma yolları, Almanya’da kimlerden destek aldıkları, köken ülke göçmenleri ve yerel halkla görüşme sıklığı ve iletişim yolları, ilerleyen dönemlerde yaşamlarını sürdürmek istedikleri yer konularına ilişkin sorular bulunmaktadır. Araştırma kapsamına alınan göçmenlerin %64.5’inin kadın, %35.5’inin erkek, %51.2’sinin 18-35 yaş arasında, %48.8’inin 36-50 yaş arasında, %49.6’sının üniversite, %28.1’inin ortaokul/lise, %22.3’ünün yüksek lisans/doktora eğitim düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Göçmenlerin yaşadıkları yerde köken ülke göçmenleriyle tanışma yolları, Almanya’da kimlerden destek aldıkları, köken ülke göçmenleriyle görüşme sıklığı ve iletişim yolları ve yerel halkla görüşme sıklığı konuları yaş dağılımları açısından incelendiğinde istatistiksel açıdan bir farklılık bulunmazken (P>0.05), Almanya’ya gelme nedeni, yerel halkla iletişim kurma yolları (sosyal medya aracılığıyla iletişim) ve ilerleyen dönemlerde yaşamlarını sürdürmek istedikleri yer (burada sürekli kalmak) konuları ile yaşları arasındaki ilişkinin istatistiki açıdan önemli olduğu bulunmuştur (P<0.05). Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda geçerli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords