Slavistična Revija (Jul 2019)

Spol in besedni red v dvoimenskih prirednih zvezah

  • Gregor Perko

Journal volume & issue
Vol. 67, no. 2

Abstract

Read online

Članek se osredotoča na dvoimenske priredne zveze z veznikom in, kjer se pojavljata samostalnika ženskega in moškega spola, ki označujeta osebe. V članku poskušamo osvetliti kompleksnost dejavnikov, ki vplivajo na besedni red v omenjenih zvezah.

Keywords