مدل‌سازی پیشرفته ریاضی (Sep 2021)

استنباط محوری و بیزی در سیستم های منسجم نمایی تحت سانسور فزاینده

  • اکبر اصغرزاده نشلی,
  • عادله فلاح

DOI
https://doi.org/10.22055/jamm.2021.36145.1888
Journal volume & issue
Vol. 11, no. 3
pp. 496 – 514

Abstract

Read online

در این مقاله، استباط آماری درسیستم های k مولفه ای هنگامی که داده های طول عمر سیستم، سانسور شده فزاینده نوع دو باشند مورد مطالعه قرار می گیرد. در این سیستم های منسجم، فرض می شود ساختار و اثر مشخصه سیستم مشخص و نیز توزیع طول عمر مولفه ها، نمایی باشد. دو روش محوری و بیزی برای برآورد نقطه ای پارامتر توزیع طول عمر مولفه ها معرفی می شوند و این روش ها با روش درستنمایی ماکزیمم و روش کمترین مربعات که در مقالات معرفی شده اند مقایسه می شوند. فاصله اطمینان محوری، فاصله اطمینان بیزی و فاصله اطمینان بر اساس آزمون نسبت درستنمایی محاسبه می شوند. با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو، برآوردهای مختلف نقطه ای و فاصله ای مقایسه و مشاهده می شود که روش های محوری و بیزی عملکردبهتری در مقایسه با دیگر روش های موجود دارند. برای تشریح بیشتر روش های برآورد معرفی شده، یک مثال عددی ارائه و بحث می شود.

Keywords